رمز نگار ملت رمز دوم پویا

توضیحات

‏ا ستفاده از رمز یکبارم صرف (OTP) از متداول ترین روشها برای ارتقاء سطح امنیت کاربران جهت انجام تراکنشهای مالی بوده و به طورکلی هدف از آن پیچیدهترشددن دسدترسدیهای غیرمجاز به حسدا های کاربران اسدت با توجه به گسدترش اسدتفاده از کارتهای بانکی در انجام تراکنشهای مالی، سوء ا ستفاده از رمزهای ای ستا(ثابت) افزایش قابل ملاحظهای پیدا کرده ا ست یکی از راهکارهای پیشگیری از رمز کارت های بانکی، تغییر دائمی کلمه عبور به وسیله OTP است که خطر دسترسیهای غیرمجاز به حسا مشتری را تا حد بسیار زیادی کاهش میدهد در حال حاضر از توکنهای امنیتی یکبار رمز جهت ارتقای امنیت انجام تراکنشهای الکترونیکی در سامانههای الکترونیکی بانک ملت مورد اسددتفاده قرار میگیرد در این ارتباط با توجه به الزام بانک مرکزی ج ا ا در خصددوی پیادهسددازی رمز دوم پویا و در راسددتای افزایش امنیت کاربران در انجام تراکنشهای الکترونیکی علی الخصددوی تراکنشهای اینترنتی، سددامانه رمز نگار ملت پیادهسازی شده است سامانه رمز نگار ملت که با هدف پویا سازی رمز کارت های بانکی طراحی و ارایه شده است، به کاربران این امکان را می دهد که به جای استفاده از رمزهای ایستا، از رمز پویای تولید شده توسط سامانه بهره برداری نمایند شایان ذکر است سامانه رمز نگار ملت علاوه بر امکان تولید "رمز دوم پویا" جهت انجام تراکنش های بدون حضور کارت، قابلیت تولید "رمز اول پویا" جهت استفاده در تراکنش های با حضور کارت را نیز دارد

اطلاعات

 • تعداد نصب
  1825
 • نسخه
  1.3
 • رده سنی
  4+
 • سازگاری با
  آیفون و آیپد